När du gjort din beställning och avtalet är undertecknat håller vi dig uppdaterad om projektets framskridande per e-post.

Grävningarna på gatan görs normalt först, gräventreprenören lämnar en snurra fiberkabel vid alla tomter oberoende om de beställt fiber eller inte. I nästa skede dras fiberkabeln fram till de hus som beställt fiber, innan detta arbete på din tomt är gräventreprenören i kontakt med dig och ni kommer överens om vilken väg fibern skall tas fram till ditt hus. Normalt grävs fiberkabeln ner ända fram till huset. Om det på din tomt finns färdiga rör som kan utnyttjas för fibern är det bra att informera oss om detta redan i beställningsskedet.

Om ditt område byggts med fiber tidigare och du beställer fiber i ett senare skede är kopplingstiden normalt runt 4 - 8 veckor. Då du har beställt fiber på ett färdigutbyggt område ansvarar du själv för nedgrävning av kabeln från tomtgränsen fram till huset, detta måste göras innan fibern kan installeras.

Då fiberkabeln har dragits till huset är det dags för installation. Kabeln tas in i huset och avslutas i en s.k. fiberdosa. Fiberterminalen installeras invid och ansluts till fiberdosan. Reservera ca 60 x 40 cm väggplats inomhus för det här och observera att fiberterminalen kräver ström. 

I nybyggen placeras fiberterminalen i husets husfördelarutrymme där all telekabling startar. I äldre hus som saknar ändamålsenlig husfördelare och därmed inte har en central fördelningspunkt installeras fiberanslutningen t.ex. i vardagsrummet i närheten av tv:n. Det lönar sig att på förhand planera denna placering, man kan läsa våra instruktioner för egnahemshus internnät eller beställa förhandsutredning där vi hjälper med det.

I vissa fall kan husets befintliga antennät utnyttjas och då installeras fiberterminalen vid nätets anslutningspunkt så att kabel-tv-signalen fås till husets befintliga tv-uttag. Internettjänsten används emellertid trådlöst om datorn finns i ett annat rum.

I fiberanslutningen ingår som standard en skild Ubiquiti UniFi AP AC wifi-basstation. Basstationen kopplas med en datakabel till medföljande PoE adapters ”POE”-port, en datakabel kopplas sedan från fiberterminalen till PoE adapterns ”LAN”-port. Därefter sänder basstationen ett trådlöst nätverk (wlan, wifi) som du kan ansluta dina enheter trådlöst till. Det trådlösa nätets namn och lösenord finns antecknade på fiberterminalen.

Wifi-basstationen kan även kopplas in i ett annat rum om huset har intern datakabling mellan punkterna. Sträva till att placera basstationen så centralt och synligt som möjligt för bästa räckvidd. Om huset är stort och har flera våningar kan flera basstationer installeras för att säkerställa räckvidden för det trådlösa nätet.

Läs mer om Ubiquiti UniFi wifi-basstationen 

Montören verifierar anslutningens funktionalitet genom att utföra olika mätningar, anslutningen är därefter redo att tas i bruk.

Dessa anvisningar är aktuella för invånare på färdigtutbyggda områden där du själv ansvarar för grävningen av kabeln på din tomt.

Att dra in kabeln

Fibern är i sig en ömtålig kabeltyp och arbetsdryg att skarva eller reparera. Därför ger vi här några instruktioner för hur du ska gå till väga då du bygger på tomten.

 1. Anslutningspunkten finns vid tomtgränsen och är märkt med en påle av trä, där finns en slinga fiberkabel nergrävd (möjligen även andra el- och telefonkablar). Kabeln är märkt med en fiberetikett och slingan är skyddad med en färgad skiva. Fiberslingans längd är beräknad så att den inte skall behöva skarvas.

 2. Vi rekommenderar att du gräver ner ett rör eller en slang (minst 50 mm i diameter) från husets tekniska utrymme till fiberkabelns anslutningspunkt. Använd t.ex. PVC-regnvattenrör eller riktiga kabelrör. Röret bör installeras så att avståndet till anslutningspunkten blir så kort som möjligt. Undvik skarpa böjar, minsta rekommenderad böjradie är 20 cm.

 3. När du har röret installerat och det tekniska utrymmet finns tillhanda kan du installera kabeln i röret. Installera inte starkströmskablar, vattenledningar etc. i samma rör med fiberkabeln. Dra kabeln till önskat ställe och lämna sedan en ca 3 m lång slinga kvar.

 4. Utöver detta bör du reservera ca 60 x 40 cm väggplats inomhus i teleutrymmet för bl.a. fiberkabel och -terminal. Utrymmet bör vara torrt och hålla plusgrader vintertid. Anslutningen till husets interna data-/telefon-/TV-nät bör finnas på samma plats. Utrymmet bör även ha minst två lediga el-uttag. Läs mera om detta på egnahemshusets internnät.

Hur skall fibern installeras och hanteras?

Var försiktig så du inte skadar kabeln när du gräver fram fiberslingan ur marken. Kabelslingan ligger på ca 0,5 meters djup så den går bra att gräva fram för hand. Kom ihåg att täta rörets öppning i yttre ändan för att undvika att vatten eller smådjur tränger in, använd t.ex. en cellplastbit och lite ventilationstejp.

Hantera alltid fibern varsamt, kabeln tål bland annat inte att man:

 • drar upp slingan med våld ur marken
 • kör över den med ett fordon
 • åstadkommer ett veck eller skarp böj (radie <20 cm) på den
 • på annat sätt brukar våld då man hanterar den

Internnätsarbeten ingår inte i anslutningsavgiften men med tanke på nybyggen och sanering av gamla hus har vi samlat information om vad som behöver beaktas med tanke på en fiberanslutning. Dem som beställt förhandsutredning hjälper vi med planeringen och kartläggandet av vad som behöver göras.

Exempel på lösning i ett egnahemshus:

    1: Cat-6 husnät RJ-45 panel

  2: Plats för kompletterande nät
  3: Koaxialnätets (TV) splitter
  4: Jordskena
  5: Dubbelt SUKO-eluttag
  6: Fiberterminal
  7: Platsreservation för framtiden

  8: Skåpet, min. storlek 600x400x150Utgå i planeringen från den punkt i huset där det är lämpligt att koppla samman all utrustning (ofta ett s.k. tekniskt utrymme). Reservera tillräckligt med plats (ca 60 x 40cm) för datanätsutrustningen. Kom ihåg att allt fler av hemmets apparater kräver en nätanslutning. Även alla inkommande kablar bör finnas på samma plats. Kontakta en el-entreprenör om du är osäker på installationen eller planeringen, så får du yrkeskunnig hjälp. Varje enskilt data- och ktv-uttag i hemmanätverket ansluts till denna punkt.

Avsluta kablarna t.ex. i en korskopplingspanel, då är det lätt att flytta anslutningar mellan rummen. Tv-kablarna avslutas i en splitter på samma plats.

Wifi-basstation

I fiberanslutningen ingår som standard en skild UniFi wifi-basstation. UniFi:n kopplas med en datakabel till medföljande PoE adapters ”POE”-port, en datakabel kopplas sedan från fiberterminalen till PoE adapterns ”LAN”-port. Därefter sänder UniFi:n ett trådlöst nätverk (wifi, wlan) som du kan ansluta dina enheter trådlöst till, det trådlösa nätets namn och lösen finns antecknade på fiberterminalen.

UniFi basstationen kan även kopplas in i ett annat rum om huset har intern datakabling mellan punkterna. Försök sträva till att placera basstationen så centralt och synligt som möjligt för bästa räckvidd. Om huset är stort och har flera våningar kan flera UniFi:n installeras för att säkerställa det trådlösa nätverkets räckvidd.

Uttag

Vi rekommenderar att varje rum i huset förses med minst ett dubbelt datauttag samt ett tv-uttag. Datanätet bör vara Ethernet kategori 6 eller högre. Installera alltid åtminstone ett datauttag bredvid varje tv-uttag så kan tv:n enkelt kopplas till internet.

Kopparkablar är relativt okänsliga, speciellt om man jämför med fiber, men bör inte behandlas ovarsamt. Kraftiga böjar och veck, tryckskador på kabeln, fästning med klammer eller spik kan orsaka problem. Kabeln installeras bäst dragen i rör (t.ex. JM20), slang eller självhäftande list. Välj här dimensioner på kabelkanaler som passar antalet kablar som ska installeras, gärna med plats för någon extra. Traditionella telefonuttag och därtill hörande kablage behövs inte längre i dagens läge.

Karis Telefons Fiberanslutning påverkar ofta hemmets interna nät. För att göra ibruktagningen så smidig som möjligt erbjuder vi dig följande tilläggstjänster.

FiberHem standardinstallation

Standardinstallationen ingår i anslutningens pris. Installationen består av de arbetsskeden som behövs för att få anslutningen i bruk på ett kostnadseffektivt sätt. Du ansvarar själv för ibruktagningen av tjänster och eventuella kabeldragningar inne i huset med hjälp av våra instruktioner.

I installationen ingår:

 • Intagning av kabel genom ytterväggen/trossbottnen så nära (+/- 5 m) den punkt där kabeln når sockeln som möjligt. Kabelskydd på utsatta ställen och tätning av genomföringar.
 • Avslutning av kabeln i kopplingsdosa inomhus i omedelbar närhet till genomföringen.
 • Fiberterminalen fästs på väggen max. 3 m från kopplingsdosan, och ansluts till befintligt eluttag.
 • Inkoppling av en tv-apparat och en telefon om det är möjligt utan fast kabeldragning samt om tv:n och telefonen är placerade i fiberterminalens omedelbara närhet.
 • Lös inkoppling av en eller flera UniFi WLAN basstationer, beroende på behov. I anslutningen ingår som standard en UniFi, flera köpas separat. Ingen fast kabeldragning för inkoppling av UniFi:n ingår i standardinstallationen.

Förhandsutredning

Ifall du är osäker på var fiberterminalen ska placeras i ditt hem rekommenderar vi att du beställer ett planeringsbesök innan gräv- och installationsarbetena inleds. Montören kommer hem till dig vid en överenskommen tidpunkt och går igenom installationen. Förhandsutredningen kostar 50 €.

 

 1. Montören börjar med en bedömning av det existerande nätverket i ditt hus. Utifrån bedömningen och dina önskemål fattar ni beslut om hur fiberkabeln ska dras in i huset och avslutas samt var fiberterminalen ska placeras.

 2. Ni strävar också till att bedöma hur det trådlösa (wifi, wlan) nätet kunde optimeras i ditt hus.

 3. Ifall husets nätverk har brister är det en god idé att överväga förbättringar så att du kan dra full nytta av dina kommande fibertjänster.

Exempel på avgiftsbelagda tilläggstjänster som kan överenskommas med montören i samband med förhandsutredningen:

 • Intagning av fiberkabeln på annat sätt än det som definierats i standardinstallationen, t.ex. installation av kopplingsdosan i källaren och fiberterminalen i vardagsrummet.
 • Dragning av internnätskablar, t.ex. datakabel eller antennkabel för att koppla in flera UniFi wifi-basstationer, datorer eller tv-apparater.
 • Installation av skyddsskåp för fiberterminalen.
 • Installation av el-uttag.


Kostnaderna för dessa avgiftsbelagda tilläggstjänster överenskommes med montören och faktureras separat.

Guide för ibruktagning av tjänsterna i egnahemshus

DZS 2425-fiberterminal och Ubiquiti Unifi Wi-Fi-basstation. 

Fiberbredband

Då vår montör varit på plats och fiberterminalen är installerad är Fiberbredbandet färdigt att användas.

Du kan ta i bruk bredbandet genom att ansluta din enhet trådlöst eller med kabel till fiberterminalen. I installationen ingår som standard en UniFi WLAN basstation till vilken enheter ansluts trådlöst.

Anslutning av enheter med kabel (Ethernet)

Genom att ansluta dina enheter till nätverket med en Ethernet-kabel får du bästa möjliga tillgång till Fiberbredbandets maximihastighet. Vi rekommenderar att Ethernet-kabel alltid används då det är möjligt.

Om huset har ett Ethernet-datakabling (standard i nyare hus) rekommenderar vi att fiberterminalen installeras in i den s.k. husfördelaren. Från husfördelaren är det sedan enkelt att koppla ut nätet till flera önskade vägguttag i huset var du vill ansluta enheter med kabel.

Installation av Ethernet-kablar och andra internnätsarbeten ingår inte i fiberanslutningens pris. Läs mer om internnätet och kontakta vid behov en lokal elektriker för hjälp. Läs även om förhandsutredning.

Anslutning av enheter trådlöst (WLAN)

Fiberanslutningen levereras som standard med en UniFi WLAN basstation till vilken du kan koppla dina enheter trådlöst ut på internet.

Trådlösa nätverkets namn och lösenord antecknas i samband med fiberinstallationen på fiberterminalen.

Anslut din enhet till det rätta trådlösa nätverket och skriv in lösenordet (WPA-nyckeln). Observera att lösenordet kan bestå av siffror samt små och stora bokstäver. Lösenordet skall skrivas exakt så som det är angivet på fiberterminalen.

Det trådlösa UniFi-nätets namn börjar vanligtvis med ”UniFi-”.

Lösenordet kan vid behov bytas genom att ringa vår kundtjänst, alternativt genom att följa tillverkarens hemsidor för egen lokal hantering av basstationerna.

Kom ihåg att det trådlösa nätets kapacitet varierar och är beroende av många faktorer, det är möjligt att du inte uppnår Fiberbredband-tjänstens maximihastighet trådlöst. De vanligaste faktorerna som påverkar överföringshastigheten är

 1. WLAN-standarden din dator stöder: 802.11 g/n/ac
 2. hinder som blockerar trådlösa signaler, undvik t.ex. att placera UniFi:n inuti skåp. Försök placera basstationen så högt upp på väggen eller taket som möjligt för bättre trådlös hörbarhet.
 3. avståndet mellan UniFi:n och din enhet
 4. andra trådlösa nätverk i närheten (nätverken kan störa varandra)

Vid fiberinstallationen hjälper montörerna dig att koppla igång UniFi:n på ett provisoriskt sätt, vilket gör det möjligt för dig att senare vid behov lätt flytta på basstationen till en annan plats i huset. Det är även lätt att koppla in flera UniFi-basstationer för ännu bättre WLAN täckning och prestanda.

Kabel-tv

Din fiberanslutning möjliggör även vår Kabel-tv-tjänst, som ingår i våra FiberHem-tjänstepaket. Kabel-tv-tjänsten baserar sig på DVB-C-kabel-tv-standarden. Om din nuvarande digitalmottagare (tv eller digibox) är kopplad till en traditionell antenn på taket (DVB-T-standard), bör du kontrollera att din mottagare också stöder DVB-C-standarden eller skaffa en sådan mottagare.
 
Då fiberterminalen placeras invid tv:n eller digiboxen är koppling av tjänsten mycket enkel: antennkabeln kopplas från fiberterminalens RF-utgång till ingången på tv:n eller digiboxen. Vi rekommenderar att fördela kabel-tv-signalen till flera uttag eller mottagare (med hjälp av s.k. splitter eller tap) eftersom signalnivån annars kan vara för stark för din mottagare.

Om ditt hushåll har flera tv-apparater, har huset antagligen ett internt antennät. Då sker ibruktagningen enklast genom att dra en antennkabel från fiberterminalens RF-utgång till den befintliga antennfördelaren i huset (antennen kopplas bort). Du kan eventuellt behöva hjälp av en auktoriserad tv-installatör, dessa kostnader ingår inte i fiberanslutningens pris.

När mottagaren är kopplad till nätverket får du kanalerna synliga genom att återställa fabriksinställningarna i mottagaren och därefter göra en ny kanalsökning. För betalkanalerna behövs ett TV-kort, det kan det hämtas från våra kundbetjäningsställen eller någon av våra återförsäljare. Om din mottagare stöder HD-sändningar bör TV-kortet länkas till din mottagare (digibox eller kortläsare).

Bredbandstelefon

Fiberanslutningen möjliggör även en bredbandstelefontjänst, denna beställs separat. Bredbandstelefontjänsten kopplas ofta ett par veckor efter resten av tjänsterna för att försäkra att allting fungerar som det skall. Säg inte upp ditt gamla abonnemang om du vill behålla ditt gamla 019-nummer, vi gör en nummerflytt av ditt telefonnummer till oss.

Tjänsten fungerar med en traditionell telefonapparat (tonvalstelefon, inte impulsvals-/fingerskiveapparat) eller med en trådlös s.k. DECT-telefon. Till tjänsten kan som standard kopplas en telefonapparat per nummer. Om du vill använda trådtelefonen i flera rum rekommenderar vi anskaffning av en trådlös telefonapparat. Bredbandstelefontjänsten är ämnad för vanliga telefonsamtal, tjänsten stöder inte användning av specialutrustning som t.ex. faxar, trygghetstelefoner, inbrottsalarm och dylikt.

Då telefonapparaten (eller den trådlösa apparatens huvudenhet) placeras bredvid fiberterminalen är ibruktagningen mycket enkel: en telefonkabel (med RJ-11 kontakt) kopplas från fiberteminalens telefonutgång (se bilderna) till telefonapparatens linjeingång.

Via Hantera Tjänster kan du göra inställningar i din bredbandstelefontjänst. 

Guide för ibruktagning av tjänsterna i bostadsbolag

Exempel:

DG301

 

Exempel:

Fiberbredband

Du får ett textmeddelande när din anslutning är färdig att användas. Koppla modemet till el- och telefon/datauttag senast då, all utrustning du behöver finns i modemlådan. Du kan koppla upp till internet trådlöst eller med kabel. Det trådlösa nätet är låst för din säkerhet, koderna finns på fiberterminalen. Instruktioner nedan.

1. Anslut nätterminalen till ett telefonuttag i bostaden.

1.1 Äldre fastigheter med traditionellt telefonkablage har oftast 3-poliga uttag placerade i olika rum i bostaden. Nätterminalen kan vanligen anslutas direkt till vilket som helst av dessa. Koppla RJ-11 kabeln till nätterminalens grå DSL-port och till vägguttaget genom filtret enligt bilden.

1.2 I modernare fastigheter med nätverkskablage ansluts nätterminalen till teleuttaget med en Ethernet -kabel från den röda GbE1-porten. Ofta finns den inkommande signalen i tamburen i den s.k. "bostadsfördelaren" vart även nätterminalen ofta placeras. Om nätterminalen inte placeras här p.g.a. utrymmesbrist eller motsvarande, så kan inkommande signalen kopplas vidare till valfritt rum genom att koppla en kort Ethernet-kabel mellan porten för inkommande signalen och det aktuella rummets port.

2. Koppla strömadaptern till nätterminalen och ett ledigt eluttag.

3. Se till att strömbrytaren är intryckt (ON-läge). Nätterminalen startar och "Power" -lampan börjar lysa.

Anslutning av dator med kabel (Ethernet)

4. Genom att ansluta datorn till nätverket med en Ethernet-kabel får du säker tillgång till Fiberbredbandets maximihastighet. Vi rekommenderar att Ethernet-kabel används alltid då det är möjligt. Då nätterminalen placeras bredvid datorn är uppkopplingen väldigt enkel: anslut Ethernet-kabeln till en av nätterminalens Ethernet-portar och datorns nätverkskort.

Trådlös anslutning av dator (WLAN)

5. I nätterminalen finns som standard en WLAN-sändare (802.11 g/n/ac) som möjliggör trådlös uppkoppling av t.ex. en bärbar dator med en WLAN-mottagare. Ofta hittar datorn flera trådlösa nätverk så du bör veta namnet (SSID) och lösenordet (WPA-nyckel) på just ditt trådlösa nätverk, dessa finns skrivna under nätterminalen. Anslut din dator till det rätta trådlösa nätverket och skriv in lösenordet (WPA-nyckeln). Observera att lösenordet kan bestå av siffror samt små och stora bokstäver. Det skall skrivas exakt så som de står angivet under nätterminalen.

SSID: Inteno_A1D3
WPA: 1A3b5c7D9e
Modell på hur SSID och WPA kan vara angivna, namnet/lösenordet består av texten i rött.

WLAN -funktionerna kan vid behov ändras i fiberterminalen på adressen http://192.168.1.1.

 • Användarnamn: admin
 • Lösenord: admin

Kom ihåg att överföringshastigheten i det trådlösa nätet varierar och är beroende av många faktorer, det är möjligt att du inte uppnår Fiberbredband-tjänstens maximihastighet trådlöst. De vanligaste faktorerna som påverkar överföringshastigheten är:

 1. WLAN-standarden din dator stöder: 802.11 g/n/ac
 2. hinder som blockerar trådlösa signaler, speciellt hinder som är nära sändarens antenn t.ex. om nätterminalen installeras i ett plåtskåp
 3. avståndet mellan nätterminalen och datorn
 4. andra trådlösa nätverk i närheten (nätverken kan störa varandra)

Kabel-tv

Kabel-tv-tjänsten baserar sig på DVB-C-kabel-tv-standarden. Om din nuvarande digitalmottagare (tv eller digibox) är kopplad till en traditionell antenn på taket (DVB-T-standard), bör du kontrollera att den också stöder DVB-C-standarden eller skaffa en sådan mottagare.

I de flesta bostadsbolag kopplas antennkabeln från lägenhetens antennuttag till ingången på tv:n eller digiboxen. När mottagaren är kopplad får du kanalerna synliga genom att göra en ny kanalsökning. I vissa fall kan det också krävas en fabriksinställning av mottagaren. Du kan eventuellt behöva hjälp av en auktoriserad tv-installatör, du står själv för dessa kostnader.

För betalkanalerna behövs ett TV-kort, det kan det hämtas från våra kundbetjäningsställen eller någon av våra återförsäljare. Om din mottagare stöder HD-sändningar bör TV-kortet länkas till din mottagare.  

Bredbandstelefon

Telefonen kopplas till nätterminalens telefonuttag. Säg inte upp ditt gamla abonnemang om du vill behålla ditt gamla 019-nummer, vi gör en nummerflytt av ditt telefonnummer till oss.

Bredbandstelefontjänsten fungerar med en traditionell telefonapparat (tonvals-/knapptelefon, inte pulsvals-/fingerskiveapparat) eller med en trådlös s.k. DECT-telefon som ansluts till nätterminalens telefonutgång (TEL1=primärnummer, TEL2= sekundärnummer). Till tjänsten kan som standard kopplas en telefonapparat per nummer. Om du vill använda trådtelefonen i flera rum rekommenderar vi anskaffning av en trådlös telefonapparat. Bredbandstelefontjänsten är ämnad för vanliga telefonsamtal, tjänsten stöder inte användning av specialutrustning som t.ex. faxar, trygghetstelefoner, inbrottsalarm och dylikt.

Då telefonapparaten (eller den trådlösa apparatens huvudenhet) placeras bredvid nätterminalen är ibruktagningen mycket enkel: en telefonkabel (med RJ-11 kontakt) kopplas från nätterminalens telefonutgång (se bild) till telefonapparatens linjeingång.

Via Hantera Tjänster kan du göra inställningar i din bredbandstelefontjänst.

Bruksanvisningar

Genexis Pure ED504 bruksanvisning (sve) 

Zyxel XMG3927 bruksanvisning (sve)

Inteno DG200AL-AC bruksanvisning (sve)

För att se MPEG4- och HD-kanaler behöver du en Cable Ready HD-mottagare som länkas ihop med ditt TV-kort. Länkningen sköter vi i vår kundbetjäning, bara vi får länkningsnumret på din HD-kortläsare eller -digibox. Vi säljer även kortläsare. Vi förutsätter att kunden använder Cable Ready HD -godkänd utrustning, annars kan vi inte garantera att alla kanaler syns även i fortsättningen.

Kontrollera om din tv eller digibox är godkänd för Cable Ready HD på www.testatutlaitteet.fi. Om din mottagare är märkt med Cable Ready HD, skall den länkas till TV-kortet oberoende om du ser på HD-kanaler eller inte.

Frekvenserna på de digitala kanalknippena

Cable Ready HDTV

HDTV1

För att kunna se på HD-kanaler med din Cable Ready HDTV med inbyggd digibox behöver du en kortläsare (CI-modul) och ett länkat TV-kort.

På kortläsaren finns ett länkningsnummer, en elvasiffrig nummerserie som börjar med 005, 006 eller 007. Detta nummer används för att länka ihop kortläsaren och TV-kortet. Meddela numret till vår kundtjänst eller någon av våra återförsäljare så gör vi länkningen. Länkningen görs automatiskt om du köper kortläsare av oss.

Cable Ready HD-digibox

HDTV2

För att kunna se på HD-kanaler med din Cable Ready HD-digibox behöver du en HD Ready, Full HD Ready eller Full HDTV och ett länkat TV-kort.

Under digiboxen finns ett länkningsnummer, en elvasiffrig nummerserie som börjar med 005, 006 eller 007. Detta nummer används för att länka ihop digiboxen och TV-kortet. Meddela länkningsnumret till vår kundtjänst eller någon av våra återförsäljare så gör vi länkningen. 

Tv:n har inbyggd HD-digibox men den är inte godkänd för Cable Ready HD

HDTV3

Om din tv med inbyggd HD-digibox inte är godkänd för Cable Ready HD kan du ändå se på HD-sändningar genom att ansluta en Cable Ready HD-digibox till din tv med en HDMI-kabel.

Under digiboxen finns ett länkningsnummer, en elvasiffrig nummerserie som börjar med 005, 006 eller 007. Detta nummer används för att länka ihop digiboxen och TV-kortet. Meddela länkningsnumret till vår kundtjänst eller någon av våra återförsäljare så gör vi länkningen.

För att kunna se på våra betalkanaler krävs kabel-tv-anslutning och ett av våra TV-kort. Med TV-kortet kan du beställa och titta på alla befintliga betalkanaler enkelt med ett och samma kort.

Vi rekommenderar HD-utrustning (kortläsare/digibox), den krävs för att se på allt fler kanaler. HD-utrustning är Cable Ready HD-märkt, du kan också kontrollera din apparat på www.testatutlaitteet.fi.

Aktivera dina betalkanaler

Följ anvisningarna nedan eller ladda ner dem i PDF format för att aktivera dina betalkanaler.

 1.  Om du har HD utrustning (kortläsare och/eller digibox) så måste den länkas ihop med TV-kortet oberoende av om du ser på HD-kanaler eller inte. Under digiboxen eller på kortläsaren finns en länkningskod som börjar på 005, 006 eller 007. Meddela denna kod åt vår kundtjänst eller någon av våra återförsäljare, det går bra att ringa in koden eller skicka den per e-post.

 2. Placera TV-kortet i digiboxen eller tv:ns kortläsare. Placeringen i digiboxen varierar beroende på modell, se digiboxens instruktioner.  TV-kortet placeras i kortläsaren chip först och mot läsarens bildsida. Kortläsren läggs i tv:n så att kortläsarens bildsida med logon pekar bakåt mot väggen och textsidan med länkningskoden pekar framåt mot tv:ns bildruta.

 3. Gör en kanalsökning. Öppna en kanalplats som kräver TV-kort, alltså någon av dina betalkanaler.

 4. Notera att det kan ta flera timmar innan kanalerna syns. Lämna på mottagaren (digibox/tv) och vänta tills apparaten registrerat kanalerna och de börjar synas.

Om kanalerna inte syns

 1. Återställ apparatens fabriksinställningar och gör en ny kanalsökning. Observera att det kan krävas flera fabriksinställningar innan kanalerna syns.

 2. Lämna på mottagaren (digiboxen/tv:n) över natten. Obs! Byt inte kanal i detta skede.

 3. Om kanalerna inte ännu syns, kontakta Karis Telefons kundtjänst eller våra återförsäljare. Ta med dig TV-kortet om du besöker kundtjänsten eller återförsäljarna, vi kan testa kortet.
   

Observera att kanalerna kan försvinna från TV-kortet om din mottagare är avstängd en längre tid (t.ex. under semestern), de bör då registreras på nytt.

 

  

Exmpel på CI+-modul, dvs. HD-kortläsare     Exempel på CA-modul, dvs. kortläsare

Till Fiberbredbandet hör fem stycken 1000 MB e-postlådor. Kontakta kundtjänsten för att få dina användarkoder om du inte redan har dem. Koderna är samma som används för inloggning i Självbetjäningsportalen.

Observera att e-postlådorna är ämnade för aktivt bruk. Ifall du under ett halv års tid inte loggar in i din e-postlåda, tas den bort automatiskt. Med epostlåda anses e-postadressen samt alla mottagna och sända e-postmeddelanden. E-postmeddelanden som inte har säkerhetskopierats eller laddats ner över POP3 till en e-postklient, kommer därmed att försvinna i samband med att e-postlådan raderas.

Skapa en e-postlåda

Användarkoderna du får från kundtjänsten är till ett administratörskonto med vilket du via Hantera Tjänster kan skapa och ta bort e-postlådor (e-postadresser). Vid borttagning försvinner även eventuella e-postmeddelanden i e-postlådan.

Varje e-postlåda får ett eget användarnamn och lösenord, adressernas domainnamn kan fritt väljas bland dessa alternativ:

@ sboksi.fi
@ minmail.fi
@ livenet.fi
@ message.fi
@ 2me.fi
@ myhome.fi
@ mybusiness.fi
@ brev.fi
@ pikaposti.fi

Då du skapat en e-postlåda och tillhörande e-postadress kan du logga in i den antingen direkt i webbläsaren via webmail eller via ett e-postprogram.

Antalet utskick är begränsade till 200 stycken per användare per timme, om gränsen överskrids hindras e-postutskicken för en stund.

På utgående och inkommande e-post finns en storleksbegränsning på max. 50MB för ett enskilt meddelande. För meddelanden skickade via Webmail finns en storleksbegränsning på sammanlagt 50MB för bifogade e-postbilagor.

Webmail

Med Webmailen kan du läsa och skicka e-post var som helst i världen direkt via webbläsaren utan att behöva installera något på datorn. Tjänsten är tillgänglig via Hantera tjänster. Logga in med det användarnamn och lösenord som skapats i samband med din e-postadress, inte med administratörkontots uppgifter.

E-postprogram

Du kan skapa ett konto för din nya e-postadress i t.ex. Mozilla Thunderbird eller motsvarande applikation genom att mata in rätt inställningar.

Instruktioner för Mozilla Thunderbird

Instruktioner för Windows 10

Att sända e-post

Den utgående e-postservern är smtp.ktnet.fi.

Använd port 465 för SSL kryptering eller port 587 för TLS kryptering, båda kräver att autentisering är aktiverad.

Avsändaradressens riktighet granskas i samband med sändning av e-post. Om avsändarens adress inte kan identifieras, förmedlas inte meddelandet vidare.

Att läsa e-post

Inkommande e-postservern är mail.ktnet.fi, den använda porten beror på anslutningsmetoden.

Använd port 993 för IMAP4 och port 995 för POP3, båda portartna använder SSL kryptering och kräver att autentisering är aktiverad.

Den största skillnaden mellan POP3 och IMAP4 anslutningsmetoderna ligger i antalet mappar samt lagring av meddelanden på servern. För vanligt bruk rekommenderar vi IMAP4.

Då man använder POP3 har man tillgång till endast en mapp, och meddelandena raderas vanligen från servern då man laddar ned dem. Därmed blir det svårare att använda e-postlådan från flere maskiner.

Då man använder IMAP4 kan man använda sig av flera mappar, varav den inkommande posten anländer till en mapp vid namn INBOX. E-postmeddelandena lagras alltid på servern. Detta betyder att posten kan läsas från flera maskiner och via webmail så att samma meddelanden är synliga hela tiden. En del applikationer kan även spara en lokal kopia av e-postmeddelandena.

Inkommande e-post filtreras med ett noggrant heuristiskt filter för skräppost. Meddelanden som klassificerats som skräppost styrs till användarens spam-mapp. Meddelanden i spammappen sparas i 60 dagar, varefter de förstörs automatiskt. Spam-mappen kan nås via Webmail, samt via IMAP-e-postapplikationer. Om kunden använder POP3-e-postapplikation nås spam-mappen via Webmail.

Egnahemshus

Bostadsbolag

 • Inteno EG300-AC
 • Inteno EG400-AC
 • Zhone 2427
 • Zhone 2425
 • Zhone 2727

VDSL2 (koppar internnät)

 • Inteno DG301AL-AC
 • Inteno DG200AL-AC
 • Inteno VG50
 • Zyxel XMG3927-B50A
 • Genexis Pure ED504

Fiber (fiber internnät)

 • Inteno EG300-AC
 • Inteno EG400-AC
 • Zhone 2427
 • Zhone 2428
 • Zhone 2727

Ethernet (Ethernet internnät)

 • Inteno EG300-AC
 • Inteno DG301AL-AC
 • Inteno EG400-AC
 • Inteno DG200AL-AC
 • Inteno VG50
 • Zyxel XMG3927-B50A
 • Genexis Pure ED504

G.fast

 • Zyxel XMG3927-B50A
 • Genexis Pure ED504

Manualer

Egnahemshus

Bostadsbolag

zNID 24xx Configuration Guide (eng)

zNID 27xx Quick Install Guide (eng)

 

 

 

 

 

Genexis Pure ED504 bruksanvisning (sve) 

Zyxel XMG3927 bruksanvisning (sve)

Zyxel XMG3927-B50A (eng)

Inteno DG200AL-AC bruksanvisning (sve)

Inteno Manual DG200 (eng) 

zNID 24xx Configuration Guide (eng)

zNID 27xx Quick Install Guide (eng)

 

Senaste mjukvara

Nedan tabell med terminalernas senaste mjukvara. Zhone -terminalernas mjukvaruuppdatering sköter vi automatiskt. Kontakta oss om din terminal verkar ha gammal mjukvara, så kontrollerar vi saken och uppdaterar den vid behov.

Fiberterminal /modemSenaste mjukvaruversion
Inteno DG200-AL-AC DG200AL-A-KPOY-4.3.6.110-R-210722_1423 
Inteno DG301-AL-AC DG301AL-WU7U_KPOY3.16.9-190925_1301 
Inteno EG300-AC EG300-X-KPOY-4.3.6.110-R-210722_1326 
Inteno EG400-AC EG400-X-KPOY-4.3.6.110-R-210722_1345 
Inteno VG50 VG50-WU7U_KPOY3.16.9-190925_1309 
Zhone 2425 och 2428 ZNID-24xxA1-401274-SIP
Zhone 2427 ZNID-24xxA-301344-SIP
Zhone 2727 ZNID-27xxA1-401275-SIP
Zyxel XMG3927-B50A 5.13(ABMT.0)C0
Genexis PURE ED504 PURE-ED504-GNX-4.3.6.101-R.y3

Inställningar i datorn

Använd i första hand alltid DHCP för att erhålla en IP-adress. Om statiska DNS-uppgifter måste användas kan servrarna 91.150.44.250 och 91.150.45.250 användas. Fiberbredband-tjänsten innehåller max 5 st DHCP addresserade officiella IP-adresser.

Filtrering

För bredbandsförbindelserna är smtp-porten stängd inifrån utåt förutom till Karis Telefons egna e-postservrar.
Utifrån inåt är tcp- och udp-portarna 1900, 5060-5061 samt tcp-port 23, 7547 blockerade.

Inställningar i VDSL2-modemet

RFC 1483 Bridged LLC
VPI =0, VCI=100

NAT- eller bridge-läge på Zhone-terminalen

Du kan ställa in Zhone-terminalen i fullständigt NAT- eller bridge-läge. Terminalerna levereras oftast i NAT-läge men kan vid behov ändras till bridge-läge, vilket då innebär att alla portar ändras. Ifall du har behov för att få offentliga IP-adresser delade på olika enheter i ditt internnät, exempelvis om du vill använda en egen router eller brandmur för att behandla offentliga IP-adresser, ber vi dig kontakta oss, så ändrar vi inställningarna i din terminal till bridge-läge.

 MG 4938 web

Mer hastighet också trådlöst? Täcker fiberterminalens wifi hela ditt hus?

Ubiquiti mindre sRGBVi erbjuder nu alla våra fiberkunder en wifi-lösning som kan utvidgas och som lämpar sig särskilt bra för företag och större egnahemshus. Med Ubiquiti UniFi Wi-Fi avbryts inte kontakten till det trådlösa nätet fast den uppkopplade apparaten flyttas från en basstations täckningsområde till en annans. Dessutom kan systemet fjärrhanteras, vilket ger goda möjligheter till distansstöd.

För att lösningen ska fungera kopplas basstationerna med Ethernet-kabel till fiberterminalen. Därtill bör du ha en aktiv fiber- eller företagsanslutning beställd från oss. Basstationen får ström via Ethernet-nätverket och behöver inga andra kablar. Den här basstationen, som faller också en mer krävande inredare i smaken, går alltså enkelt att placera t.ex. i taket eller på väggen.

 • Ubiquiti UniFi AP AC Lite, norm. 129 €/st 
 • Ubiquiti UniFi AP AC Pro, norm. 220 €/st

Se även våra aktuella erbjudanden. Priset inkluderar förhandskonfigurering av basstationen, du behöver alltså inte själv fundera på hur apparaten skall ställas in eller kalla in en specialist.

LÄS MER OM UBIQUITI UNIFI

Det är praktiskt att använda Fiberbredbandet trådlöst (WLAN). Då kommer du utan nätverkskablar ut på internet med mobilen, surfplattan eller datorn och du kan surfa trådlöst inom ditt hemnätverks hela räckvidd. Du observerar väl att WLAN-nätet inte hör till bredbandsförbindelsen som vi levererar, utan är ditt interna hemnätverk.

Anslut en apparat till det trådlösa nätet

Fiberterminalen (modemet) som vi levererar är alltid utrustad med en WLAN-basstation, vilket möjliggör trådlös uppkoppling av dina enheter som är utrustade med WLAN-mottagare. Ofta hittar datorn eller någon annan apparat flera trådlösa nätverk och då måste användaren veta namnet på det egna krypterade nätet (SSID) och dess lösenord (WPA-nyckel). Dessa finns angivna på fiberterminalen.

Observera att Inteno EG300 fiberterminaler har två stycken olika SSID:n som du kan ansluta enheter till. Står t.ex. nätverksnamnet ”Inteno-D67A” på terminalen så kan du ansluta till Inteno-D67A-2.4G (2,4 GHz) eller Inteno-D67A-5G (5 GHz). Samma lösenord kan användas till båda nätverken. 5 GHz har snabbare hastighet medan 2,4 GHz har bättre räckvidd. Endast modernare enheter kan ansluta till 5 GHz nätverket.

Anslut din dator till korrekt trådlöst nätverk genom att välja nätverket och klicka på ”anslut”.

Därefter kommer din apparat att be dig ange nätets lösenord (WPA-nyckel). När du skrivit in korrekt lösenord kommer din apparat att ansluta till det trådlösa nätverket. Observera att lösenordet kan innehålla både siffror och stora och små bokstäver och allt ska skrivas exakt rätt.

Du kommer väl ihåg att den lösenordskyddade anslutningen mellan modemet och datorn inte skyddar mot internetfaror så som nätattacker, virus eller dataintrång? Vi rekommenderar att du skaffar dig Dataskyddspaketet som vi erbjuder i samarbete med F-secure. Det är ett enkelt och bekymmersfritt sätt att sköta om datorns och övriga apparaters dataskydd.

Det trådlösa nätets hastighet

Det går inte ännu att uppnå topphastigheter trådlöst. Om du vill använda ditt Fiberbredband med maxhastighet och minsta möjliga responstid ska du koppla din dator till modemet med en RJ45-nätkabel.
Överföringshastigheten varierar när du använder ditt trådlösa nät och beror på många olika faktorer. Bl.a. modemets och apparatens teknik påverkar hastigheten, liksom omgivningen och avståndet till modemet. Alla hastigheter som anges på modem, basstationer, förstärkare och routrar är teoretiska maximihastigheter. Även mängden trådlösa nätverk som finns i närheten och vilka sändningskanaler som används påverkar WLAN-nätets hastighet och prestanda.

I tabellen visar vi teoretiska maxhastigheter för våra fiberterminalers WLAN-standarder och typiska hastigheter i normal användning.

Fiberterminal /modemTeknologiWLAN-standardWLAN, maxhastighetWLAN, typisk hastighet
Inteno FG500 FTTH fiber AE 802.11 g/n -> 85/85 Mbit/s 20-50 Mbit/s
Inteno EG300 FTTB/FTTH fiber AE 802.11 g/n/a/ac -> 450/450 Mbit/s 60-200 Mbit/s
Inteno EG400-AC FTTB/FTTH fiber AE 802.11 g/n/a/ac -> 550/550 Mbit/s 100-300 Mbit/s
Zhone 2427 FTTH fiber GPON 802.11 g/n -> 85/85 Mbit/s 20-50 Mbit/s
Zhone 2727 FTTB/FTTH fiber GPON 802.11 g/n/a/ac -> 450/450 Mbit/s 60-200 Mbit/s
Inteno VG50 FTTB VDSL2/Ethernet 801.11 g/n -> 85/85 Mbit/s 20-50 Mbit/s
Inteno DG301-AL-AC FTTB VDSL2/Ethernet 802.11 g/n/a/ac -> 250/250 Mbit/s 60-150 Mbit/s
Inteno DG200-AL-AC FTTB VDSL2/Ethernet 802.11 g/n/a/ac -> 450/450 Mbit/s 60-200 Mbit/s
Inteno EG500 FTTB fiber AE 802.11 g/n -> 85/85 Mbit/s 20-50 Mbit/s

Ubiquiti UniFi AP-AC-LITE Wi-Fi-basstation

  802.11 g/n/a/ac -> 390/350 Mbit/s 60-200 Mbit/s

Ubiquiti UniFi AP-AC-PRO Wi-Fi-basstation

  802.11 g/n/a/ac -> 550/550 Mbit/s 100-300 Mbit/s

Zyxel XMG3927-B50A

FTTB VDSL2/Ethernet/G.fast 802.11 g/n/ac -> 550/550 Mbit/s 100-300 Mbit/s

Genexis Pure ED504

  802.11 b/g/n (2.4 GHz)
802.11 a/n/ac (5 GHz)
-> 550/550 Mbit/s

60-200 Mbit/s

 

Placering av modemet och basstationen

För att uppnå bästa möjliga, trådlösa räckvidd och hastighet bör du välja rätt placering för ditt modem eller din basstation.

modem

När du väljer placering, tänk bl.a. på följande:

• Alla hinder försvagar signalstyrkan. Signalen kan gå genom dörrar, fönster och lättare väggkonstruktioner, men dessa hinder dämpar signalen.

• Också en del elektronik i hemmet, så som datorer, nätstickor (”mokkula”), mikrovågsugnar, nöjeselektronik och energisparlampor kan förorsaka störningar.

• Metall, betong, tegel, sten och stock kan ofta stoppa signalen helt och hållet

• Det är en bra idé att placera basstationen på en så central plats som möjligt och helst högt uppe, så att signalen når ut i hela bostaden.

 

I besvärliga situationer är lösningen vanligtvis att använda tilläggsantenner eller -basstationer. Från oss får du t.ex. Ubiquiti UniFi-basstationer, som är enkla att installera, ser bra ut och ansluts till husets interna nätverk så som bilden visar.

 
Så här tar du i bruk din Ubi

 1. Koppla Ubin med datakabel till PoE-adaptern: adapterns PoE-port ←→ Ubins nätport
 2. Koppla PoE-adaptern med datakabel till fiberterminalen: Adapterns LAN-port ←→ ledig nätport i fiberterminalen/modemet
 3. Koppla PoE-adaptern till elnätet, mao strömkabeln till adaptern och vägguttaget.
 4. Nu är din Ubi klar att använda!

  Bruksanvisning

Om du vill använda ditt Fiberbredband med maxhastighet och minsta möjliga responstid ska du koppla din dator till modemet med en RJ45-nätkabel.

WLAN-anslutningen är känslig för störningar i användningsmiljön. En dålig anslutning beror vanligtvis på att signalen mellan modemet och enheten är för svag. Avståndet mellan modemet och enheten samt vilken WLAN-kanal som används är de faktorer som inverkar mest på WLAN-signalens styrka. Som första åtgärd kan du testa hur bra anslutningen fungerar närmare modemet.

Om det blir avbrott i den trådlösa anslutningen eller den är långsam trots att modemet eller basstationen placerats på bra ställen, försök korrigera anslutningen på följande sätt:

Starta om modemet

Det är alltid bra att börja med en omstart av modemet och eventuella basstationer. Ett modem som varit påslaget länge i ett sträck kan ”låsa sig”. Vanligtvis beror det på att modemets minne tar slut.

Starta om modemet genom att dra ut elsladden i 10 sekunder. Koppla sedan in sladden igen. Se till att modemet är avstängt tillräckligt länge för att spänningen säkert ska hinna lämna apparaten.

Byt frekvens

Våra nyaste modem stöder frekvenserna 2,4 och 5 GHz. Frekvensen 2,4Ghz är vanligast och används ofta mycket flitigt i t.ex. höghus. Detta kan medföra störningar, att hastigheten sjunker eller att anslutningen försämras på annat sätt. Som bäst kan användning av frekvensen 5Ghz snabba upp den trådlösa anslutningen betydligt, men å andra sidan påverkas nätets räckvidd negativt, eftersom 5Ghz inte går genom material lika väl som 2,4Ghz. Om din enhet, så som de nyaste bärbara datorerna, telefonerna och surfplattorna, stöder frekvensen 5Ghz är det en bra idé att använda den frekvensen. Om din enhet saknar stöd för 5Ghz Wi-Fi så kan det vara dags att skaffa ny utrustning.

Byt WLAN-kanal

Hemmets övriga elektronikutrustning och höghusgrannarnas modem eller routrar kan påverka WLAN-signalen så att det blir avbrott eller den trådlösa anslutningen fungerar långsammare. Då kan du söka upp en bättre WLAN-kanal manuellt.

I de fiberterminaler som vi levererar är WLAN-kanalen automatiskt inställd så att modemet byter kanal hela tiden till den minst belastade frekvensen. Hur belastad en kanal är beror bl.a. på grannens WLAN-modem eller -routrar.

Alla enheter som använder WLAN-nätet (datorer, surfplattor, telefoner) kan inte nödvändigtvis hantera automatiska kanalval på rätt sätt, så testa först att ställa in någon specifik WLAN-kanal. Använd t.ex. kanal 11, som klarar av störningar bäst tack vare den höga frekvensen.

Uppdatera datorns WLAN-drivrutiner

Också när datorn har alltför gamla drivrutiner för WLAN-adaptern kan det bli problem med det trådlösa nätet. WLAN-adaptern kan i så fall inte nödvändigtvis kommunicera med modemet på rätt sätt. Kontrollera din WLAN-adapters drivrutiner i Windows enhetshanterare och säkerställ därefter på tillverkarens webbplats att du har de nyaste drivrutinerna som finns tillgängliga för din WLAN-adapter. Om så inte är fallet, ladda ner de nyaste drivrutinerna från tillverkarens webbplats och installera dem.

Om du inte hittar svar på dina frågor på webbsidan eller nedan svarar vår kundtjänst gärna på dem!

Vad är fiber och varför skall jag välja det?

Vad är fiber/ fiberoptik?

Fiber, alltså optofiber eller ljuskabel refererar till en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring i stället för elektriska pulser. Optofibern är okänslig för elektriska störningar. Optofiberns överföringskapacitet är enorm, i dagens läge begränsas överföringskapaciteten närmast av den teknik som finns tillhanda i ändorna på förbindelsen.

Fiberoptik är ett optiskt system där ljus leds genom så kallade optiska fibrer vars kärnor är gjorda av mycket rent glas eller plast från flera millimeters diameter ned till mindre än ett hårstrås diameter. Dessa glas- eller plastkärnor är omslutna av ett mantelhölje och vanligtvis också av ett skyddande skal.

Ett fiberoptiskt överföringssystem består av en sändare och av en mottagare. Sändaren skickar ut ljus antingen med hjälp av laser eller med hjälp av lysdioder. Mottagaren "översätter" ljussignalerna till elektriska impulser som skickas till dator, tv eller telefon. För att upptäcka ljuset använder mottagaren sig av fotoceller eller fotodioder. De vanligaste ljusvåglängderna som används är 1550 nanometer, d.v.s. infrarött ljus. Ljus lämpar sig väl för kommunikation tack vare dess snabba överföringshastighet och bibehållen kvalitet.

Varför skall jag beställa en fiberanslutning?

Fibern möjliggör supersnabb kontakt med omvärlden och idealiska möjligheter till distansarbete. För framtidens hem är fibern lika viktig som vatten och el är idag. Via fibern kan du använda internet och kabel-tv och allt fler tjänster kommer att kopplas till fiber i framtiden. I takt med att den fasta trådtelefonin avvecklas, avvecklas också kopparkablarna som idag används för ADSL-bredband. Fibern tar deras plats och blir således en förutsättning för internetanslutning i hemmet. Det är en säker investering för framtida kommunikationskrav i hemmet.

Kan 4G, 5G eller motsvarande trådlöst bredband ersätta optofiberförbindelser?

Nej, trådlösa förbindelser kan inte ersätta en optofiberförbindelse men kan dock komplettera en optofiberanslutning och ge den mobilitet. Optofiber är för tillfället det enda kända beaktansvärda mediet som kan klara av framtidens dataöverföringsbehov.

Varför räcker det inte med mobila lösningar?

Ju fler som använder internet mobilt, desto mindre kapacitet finns det att dela på. De mobila lösningarna är ämnade för dem som behöver internetanslutning på rörlig fot. Om alla invånare, också hemma, förlitar sig på mobila lösningar räcker kapaciteten inte till för snabba hastigheter.

Kostnader

Vad kostar det att få fiber till ett egnahemshus?

Anslutningspriset varierar områdesvis, i nuläget ligger kostnaden mellan 1050 € och 3000 €. Utöver anslutningsavgiften tillkommer också 200 € för en Karis Telefons aktie, om en sådan inte redan finns i din ägo. Du kan kontrollera läget för ditt område här eller genom att kontakta kundtjänsten.

Varför har ni olika priser på olika områdens anslutningar?

Många faktorer inverkar på anslutningsavgiften, främst bland dessa är grävkostnaderna. Utvidgandet av nätet är dyrare på glesbygden än i tätorter bl.a. just eftersom det där är längre grävsträckor och färre fastigheter.

Får jag göra hushållsavdrag i beskattningen om jag beställer en fiberanslutning till egnahemshus?

Av anslutningsavgiften berättigar 650 € till hushållsavdrag i beskattningen. Summan finns specificerad på räkningen för att det ska vara enkelt att deklarera den.

Måste jag betala hela anslutningsavgiften på en gång då jag beställer fiber till egnahemshus?

Nej, vi har olika avbetalningsalternativ med upp till fem år avbetalningstid.

När kommer räkningen för anslutningen?

Vi fakturerar anslutningen då den kopplats.

Stiger värdet på min fastighet om jag har en fiberanslutning?

Många värdesätter fiberanslutningen och de möjligheter till bl.a. distansjobb den medför. Fiberanslutningen är en investering och det lönar sig att nämna den skilt om huset skall säljas.

Aktien

Behöver jag en aktie för att få fiber?

Ja, alla våra fiberkunder som bor i egnahemshus blir också Karis Telefons aktieägare om de inte redan är det. Vi kräver detta för att garantera ett lokalt ägande av Karis Telefon.

Om du bor i ett bostadsbolag är det bolaget som äger aktien, enskilda invånare behöver inte äga aktier.

Fibern är kopplad men jag har inte fått min aktie. Varför inte?

Du får aktien först då hela anslutningsavgiften är betald. Om anslutningsavgiften betalas i rater fungerar aktien som säkerhet under avbetalningstiden. Då aktien är klar att avhämtas kontaktar vi dig, normalt via textmeddelande.

Vad kostar aktien?

Aktien kostar i nuläget 200 €.

Hur säljer jag min aktie?

Om du vill sälja din aktie till Karis Telefon, ta då med aktiebrevet, ditt identitetsbevis och ditt kontonummer och besök en av våra kundtjänstpunkter.

När behövs fullmakt för att sköta aktieärenden?

Fullmakt behövs

 • om du inte själv kan hämta aktiebrevet, kan du befullmäktiga en annan person att emotta det.
 • om aktien är samägd och båda (eller alla) inte kommer för att hämta aktiebrevet. Fullmakt behövs också av man/hustru.
 • om aktien ägs av ett oskiftat dödsbo, kan medlemmarna befullmäktiga en av dödsboets delägare. Dessutom behövs bouppteckningen.
 • som representant för ett företag eller samfund, behöver du handelsregisterutdrag, protokollutdrag och/eller fullmakt.


Om aktiebrevet inte står på ditt eget namn behövs

 • ett dokument som bevisar din äganderätt, t.ex. köpebrev, gåvobrev, testamente, boupptecknings- och skiftesinstrument samt avvittringsinstrument. Delägarna i ett odelat dödsbo kan göra ett avtal där aktien överförs på en av dödsbodelägarnas namn. Bouppteckningen medtages.

Om du bor på annan ort kan du skicka aktiebrevet och eventuella övriga handlingar som rekommenderat brev till: Karis Telefon Ab, Dalgatan 7, 10300 Karis. Att sköta ärendet per post sker på avsändarens ansvar.

Vad gör jag om jag tappat bort mitt aktiebrev?

Kontakta oss per telefon 019 278 480 eller per e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Installation och teknik

Hur länge tar det från att jag beställt en fiberanslutning tills jag har tjänsterna påkopplade?

Kopplingstiden för egnahemshus beror på när du beställt anslutningen och när ibruktagningen på ditt område uppskattas ske. För färdigt utbyggda områden är kopplingstiden normalt 4 - 8 veckor från beställning. Observera att det normalt förutsätter du själv tar hand om att gräva fiberkabeln från tomtgränsen till huset.

Bostadsbolags leveranstid bekräftas alltid skilt. Invånaren i ett bostadsbolag som redan har fiber lovar vi koppling inom två veckor från beställning.

Vad händer med min gård då ni gräver ner fiberkabeln? Återställer ni det ni grävt upp?

Vi återställer gården med samma material som vi grävt upp, men vi sår inte en ny gräsmatta eller lägger stenar tillrätta om gården varit stenlagd. Var kabeln grävs på tomten kommer vi naturligtvis överens med dig så att arbetet gör minst möjliga skada på tomten. Befintliga rör används gärna i stället för att behöva gräva på gården. 

Hur går det till då fibern installeras?

På nya fiberområden grävs fiberkabeln ner ända fram till huset och tas in på lämpligt ställe. Kabeln avslutas i en liten, s.k. fiberdosa och kopplas därifrån till en fiberterminal alltså modem. Montören verifierar anslutningens funktionalitet och den är därefter redo att tas i bruk. För att ta i bruk kabel-tv måste antennkabeln sedan kopplas till fiberterminalen, internet kan kopplas med kabel eller trådlöst.

I bostadsbolag meddelar vi att tjänsten är kopplad via textmeddelande. Om vi behöver in i lägenheten av någon orsak ringer vi dig. När du meddelats att tjänsten är installerad är det bara att koppla modemet till ett el- och data- eller telefonuttag i din lägenhet. Modemet kan hämtas/köpas från vår kundtjänst eller någon av våra återförsäljare.

Var i egnahemshuset placeras fiberterminalen?

I nybyggen placeras fiberterminalen i husets husfördelarutrymme där all telekabling startar. Därifrån kan både internet och tv-signal kopplas vidare till önskade rum.

I äldre hus som saknar ändamålsenlig husfördelare och därmed inte har en central fördelningspunkt installeras fiberanslutningen på lämplig plats. Om det bara finns en tv i huset, kan platsen vara i vardagsrummet i närheten av den. Ofta kan husets befintliga antennät utnyttjas och då installeras fiberterminalen vid nätets anslutningspunkt (splittern) så att kabel-tv-signalen fås till husets befintliga tv-uttag. Internettjänsten används emellertid trådlöst om datorn finns i ett annat rum. Därmed är det också mycket viktigt att tänka på trådlösa WLAN -nätets bruk och hörbarhet, och skilda basstationers placering.

Fiberbredband

Varför krävs en så stor överföringshastighet? Varför skall jag beställa 300M, 500M eller 1000M?

Fler och fler tjänster kräver snabbt internet nuförtiden då det handlar mycket om bilder, video, spel och stora filer. Skype, Netflix, YouTube, olika spel - alla kräver snabbt internet för den optimala användarupplevelsen. Om ni är flera personer i familjen som alla vill ta del av sådana här tjänster behövs en högre hastighet att dela på. Du kan diskutera just ditt behov med vår kundtjänst eller med våra fiberförsäljare.

Vi är en 5-personers familj med tonåriga barn som gärna spelar spel på internet. Vilken hastighet rekommenderar ni för oss?

Till familjer med tonåringar som aktivt använder internet rekommenderar vi en hastighet på minst 300/100M. Vid behov kan man sedan ytterligare höja hastigheten eller sänka den.

Måste jag ta en hög hastighet för att kabel-tv:n ska synas bra via fibern?

Nej, internethastigheten påverkar inte kabel-tv:n.

Kabel-tv

Kan jag använda samma tv och digibox då jag får kabel-tv via fiber?

Om du tidigare haft kabel-tv kan du använda samma utrustning. Om du haft antenn, satellit eller motsvarande måste du kontrollera att denna utrustning fungerar i kabelnätet, DVB-C. Du kan göra det på adressen www.testatutlaitteet.fi.

Behöver jag någon skild utrustning för att kunna se era betalkanaler?

För att se betalkanalerna behövs ett tv-kort. Därutöver behöver du en kortläsare eller digibox med kortplats, våra återförsäljare säljer av dem.

Observera att du behöver en Cable Ready HD märkt mottagare för att se på HD kanaler. Mottagaren länkas till ditt Tv-kort. I våra avtalsvillkor kräver vi våra kunder har HD-mottagare eftersom vi utan den inte kan garantera kanalernas synbarhet nu och i framtiden. Allt flera kanaler kräver HD-utrustning då signalerna omvandlas till HD- eller MPEG4-format. 

Vilka tv-kanaler ingår i kabel-tv-tjänsten utan tv-kort?

För närvarande ingår över 20 baskanaler.

Bredbandstelefontjänst

Vad kostar det att ha bredbandstelefon jämfört med vanlig trådtelefon?

Bredbandstelefontjänstens månadsavgifter är billiga jämfört med vanlig trådtelefon, se månadsavgifterna och samtalspriserna.

Får jag en telefonapparat då jag beställer er bredbandstelefon?

Nej, ingen telefonapparat ingår i tjänsten.

En hurdan telefon behövs för att använda bredbandstelefontjänsten? Duger min gamla trådtelefon?

Du behöver en tonvalstelefon, pulsval stöds inte för utgående samtal. Om du har en modern knapptelefon kan den troligtvis användas som bredbandstelefon. Om du är osäker kan vi vid våra kundbetjäningspunkter testa om din telefon fungerar i fibernätet.

Jag har ett gammalt trådtelefonnummer och vill flytta över det till er. Ska jag säga upp avtalet jag har med min nuvarande operatör?

Nej, du ska inte säga upp ditt avtal. Om du sagt upp ditt nuvarande avtal är numret inte längre i ditt namn och vi kan inte flytta över det i vårt nät.

Jag ska flytta

Hur gör jag om jag vill flytta min fiberanslutning till en annan adress?

Kontakta kundtjänsten i god tid före möjliga flytten för att diskutera situationen. Fiberanslutningen kan flyttas förutsatt det finns fiber på nya adressen. Fiberanslutningar i egnahemshus flyttas inte utan ägaren för anslutningen måste bytas om du säljer ditt hus.

Allmänt om fiber

Vad är fiberns maxhastighet med tanke på framtiden?

En fiberkabel kan överföra otroligt stora mängder data varav endast en bråkdel av kapaciteten utnyttjas i dagsläget. Man kan säga att kapaciteten i princip är oändlig. Som jämförelse kan nämnas att hela Finlands datatrafik skulle kunna förmedlas via ett enda fiberstrå.

Hur lång livslängd har fiberkabeln? Måste den förnyas igen om 10 år?

Fiberkablarna uppskattas hålla i minst 50 år.

Vad menar man med FTTH? FTTB?

FTTH, Fiber To The Home, betyder en optofiberförbindelse ända hem till slutförbrukaren medan FTTB, Fiber To The Building, betyder fiber till fastigheten. Vid Karis Telefon används begreppet FTTH för fiberanslutningar i egnahemshus och FTTB för fiberanslutningar i bostadsbolag.

Vad är Open Access?

Öppet nät, "Open Access", innebär att kunden via sin, i detta fall fiberanslutning, kan välja mellan ett flertal bredbands-, tv- och tjänsteleverantörer. Karis Telefons fiberkunder kan redan nu beställa tjänster av flera olika leverantörer och vårt mål är ett ännu öppnare nät.

Påverkas fiberanslutningen av grannarnas internetanvändning?

Nej, din egen fiberhastighet delas endast mellan dem du ger tillgång, normalt dina egna familjemedlemmar.

Kan jag ha samma modem som jag haft med ADSL-bredband?

Nej, fiber är en skild teknik som kräver en skild terminal.

Måste jag byta ut mitt internnät i huset då jag får fiber?

Kabel-tv:n använder vanliga antennkablar som oftast kan utnyttjas. Internet-delen kräver modern Ethernet-nätverkskabling, alternativt kan du använda tjänsten trådlöst. Läs mer om egnahemshusets internnät.

Hur får jag fiber?

Vad ska jag göra för att ni ska bygga ut fiber på mitt bostadsområde?

Fiber byggs till egnahemshus långt på basen av intresse på området, börja alltså med att skriva in den exakta adressen och anmäla ditt intresse. När du gör din intresseanmälan ser du samtidigt intresseprocenten på området, normalt krävs runt 40 % för att ett byggbeslut skall kunna göras. För att höja intresset på området kan du också be dina grannar göra en intresseanmälan.

Om du bor i ett bostadsbolag skall du vara i kontakt med din disponent eller styrelsemedlem som kan be om en offert till ditt bolag.

Varför ska jag ta fiber redan i samband med att ett bostadsområde byggs ut med fiber och inte vänta till senare?

I samband med att ett område byggs ut med fiber ger vi vissa förmåner till dem som beställer fiber i startskedet, vi bjuder normalt bl.a. på grävningen på tomten. Om du beställer fiber i ett senare skede kan vi inte garantera samma förmåner.

Kan jag beställa en fiberanslutning till min sommarstuga?

Om din sommarstuga ligger på ett område där det finns Karis Telefons fiber går det bra att beställa en fiberanslutning dit. Kontrollera tillgängligheten genom att skriva in exakt adress. Observera att fiberanslutningen kräver elektricitet.

Annat

Vad händer om något inte fungerar som det ska?

Bekanta dig först med vanliga problem och lösningar varefter du kan ringa vårt felanmälningsnummer eller göra en felanmälan via nätet. På frågor som berör våra tjänster svarar vår kundtjänst.

Våra V sport, series & film -kanalpaketbeställare har tillgång till Elisa Viihde Viaplay-tjänstenDå du beställer ett V sport, series & film -kanalpaket från oss, får du även tillgång till streamingtjänsten Elisa Viihde Viaplay. Innehållet i din streamingtjänst beror på vilket kanalpaket du har beställt: 

  • V series & film: Elisa Viihde Viaplays filmer och serier
  • V premium: Elisa Viihde Viaplay Total
  • V sport: Elisa Viihde Viaplays sportutbud (även fighting)
  • V sport golf: Elisa Viihde Viaplays golftutbud


Nuvarande och nya kunder kan beställa Elisa Viihde Viaplay 12,99 €/mån (innehåller filmer och serier) eller Elisa Viihde Viaplay Total 34,99 €/mån i samband med vilken annan tjänst som helst. Kontakta kundtjänst om du vill beställa streamingtjänsten.

Titta var och hur du vill, även offline

Du kan titta på Elisa Viihde Viaplay med dator, surfplatta, smarttelefon, spelkonsol, Chromecast, Apple TV eller Smart-tv. Välj själv var och hur. Du kan även börja titta på ett program t.ex. via tv:n, avbryta och fortsätta från samma ställe med surfplattan. Fungerar på alla Elisa Viihde Viaplay-underlag. 

Med Elisa Viihde Viaplay-applikationen kan du ladda innehåll till telefonen eller surfplattan och titta utan internetförbindelse t.ex. på flyg, bilresa eller stugan.

Du får streamingtjänsten i bruk så här:

 1. Börja med att gå till adressen signup.viaplay.fi och följ instruktionerna.

 2. Vid behov kan du använda dessa noggrannare instruktioner.

 3. Vid registrering behöver du kabel-tv-tjänsternas självtjänstkod (omahallinta.fi-inloggning), som du har fått av oss. Om du har något att fråga eller om du saknar självtjänstkoder, vänligen kontakta vår kundbetjäning.

 

Våra C More-kanalpaketbeställare har tillgång till C More streamingtjänsten

C More brand logo red


Då du beställer ett C More-kanalpaket med tidsbunden kampanj ingår tillgång till motsvarande innehåll i C More-streamingtjänsten.

Att se på C More

 • Du kan se på C More via iOS- och Android-mobiler, Windows- och Mac-datorer samt en del smart-tv:n.
 • Om tv:n inte har C More-appen kan du använda t.ex. Chromecast eller Apple Airplay.
 • Du kan använda ditt C More-konto i max två apparater samtidigt. Förutom de här två kan du dessutom samtidigt se på C More-kanalpaketet via kabel-tv:n.

Du får streamingtjänsten i bruk så här:

 1. Börja med att gå in på adressen cmore.fi/koodi och följ instruktionerna.

 2. Vid behov kan du använda dessa noggrannare instruktioner.

 3. Vid ibruktagning behöver du din personliga aktiveringskod, som du hittar på din beställningsbekräftelse. Kontakta kundtjänsten om du inte hittar din kod.

AKTUELLA ERBJUDANDEN